Opłaty

 
 
OPŁATY  CZŁONKOWSKIE  OBOWIĄZUJĄCE w  2019  ROKU  

    7  UDZIAŁÓW  po  225,00 zł            1.575,00 zł 

      OPŁATY MANIP.                              81,18  

       OGÓŁEM                                    1.656,18zł 

 

Dodatkowa opłata dla osób

 bez członkostwa w Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

 z tytułu niepokrytych wydatków  związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pochodzących z innych przychodów należnych członkom Spółdzielni  

wynosi

 2,16 zł miesięcznie

 od  m2 powierzchni użytkowej lokalu.