Aktualności

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  INFORMUJE,  ŻE ZWOŁUJE  W DNIU  14 CZERWCA 2023 R. WALNE ZGROMADZENIE  Z  NASTĘPUJĄCYM  PORZĄDKIEM OBRAD:

 

 1. Powitanie przybyłych i otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór Prezydium zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej zebrania.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku.
 7. Zapoznanie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
 8. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 
 9. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022.
 10. Przedstawienie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 – podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
 1. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji:
 • przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych
 • informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Zebrania Grup Członkowskich.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  w Gdańsku.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego na pierwszej kondygnacji budynku usługowego przy ul. Leśna Góra 56 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie zebrania.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2022

Realizacja wniosków

Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022

Informacja Zarządu z badania sprawozdania finansowego za 2022 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych

Projekty uchwał

Druk pełnomocnictwa

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. 

Z materiałami można zapoznać się w siedzibach: 

 • Zarządu Spółdzielni – ul. Lelewela 17;
 • Administracji Osiedla „Wrzeszcz Górny” – ul. Batorego 39;
 • Administracji Osiedla „Niedźwiednik” – ul. Góralska 9B/1

oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm-wrzeszcz.pl w dziale „Aktualności”. 

Jednocześnie informujemy, że:

Podpisanie listy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu możliwe będzie jedynie po okazaniu dokumentu tożsamości.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw  w porządku obrad  Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 92 ust. 11 i 12 Statutu Spółdzielni oraz § 3 ust.9 i 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Druki pełnomocnictw uprawniających do uczestniczenia w  Walnym Zgromadzeniu są dostępne  w siedzibie Zarządu, Administracjach  Osiedli oraz  na stronie internetowej Spółdzielni  www.lwsm-wrzeszcz.pl w dziale „Aktualności”.

 

INFORMACJA O BEZPŁATNEJ USŁUDZE ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO I O DUŻYCH GABARYTACH BEZPOŚREDNIO Z MIESZKAŃ

 

Klauzula informacyjna

Internetowa Obsługa Klienta