Aktualności

U W A G A   
M I E S Z K A Ń C Y

       LWSM “Wrzeszcz” w Gdańsku informuje, że od dnia 15 czerwca br. w pilnych sprawach możliwa będzie obsługa bezpośrednia. Interesanci przyjmowani będą jednak w umówionych telefonicznie terminach  godz. od 10.00 do 14.00 (od poniedziałku do czwartku).                                              

Obsługa realizowana będzie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

W związku z nieodbyciem się pierwszej części  Walnego Zgromadzenia. Pozostałe części Walnego Zgromadzenia zostają odwołane.

 

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku informuje, że wobec złożenia wniosku w trybie § 92 ust. 11 i 12 Statutu Spółdzielni przedstawia skorygowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 

 1. Powitanie przybyłych i otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór Prezydium zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej zebrania.
 6. Zapoznanie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
 7. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania   z działalności Rady Nadzorczej. 
 8. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 9. Przedstawienie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 – podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.

10′ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na wniosek członków zmian       do zapisu § 92 ust. 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „WRZESZCZ”.

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz” Gdańsku.

 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia, na wniosek członków Spółdzielni, zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz” Gdańsku.

12-1 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na wniosek członków zmian       do zapisu § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”.

12-2 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na wniosek członków zmian       do zapisu § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”.

12-3 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na wniosek członków zmian       do zapisu § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”.

12-4 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na wniosek członków zmian        do zapisu § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”.

12-5 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na wniosek członków zmian        do zapisu § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”.

 1. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykonania nowych furtek i bramy wjazdowej celem zamknięcia terenu wokół budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14, 18/20.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie dokończenia częściowo wykonanych prac ocieplenia stropów w piwnicach budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14, 18/20.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie opracowania harmonogramu prac zmierzających do uporządkowania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie wokół budynków              przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14, 18/20.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykonania dwóch stanowisk dla zwiększonej ilości pojemników do segregacji śmieci na terenie obejmującym budynki znajdujące się przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14, 18/20.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

Skorygowany porządek obrad oraz projekty uchwał zostały wyłożone  w siedzibach:

 • Zarządu Spółdzielni                                          – ul. Lelewela 17;
 • Administracji Osiedla „Wrzeszcz  Górny”           – ul. Batorego 39;
 • Administracji Osiedla „Niedźwiednik”                 – ul. Góralska 9b/1

 

oraz na stronie internetowej spółdzielni www.lwsm-wrzeszcz.pl w dziale „Aktualności”. 

Harmonogram Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2019

Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta

Informacja Zarządu z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Bilans
 • Bilans 2
 • Rachunek zysków i strat 
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych

Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych

Projekty uchwał

Druk pełnomocnictwa

 

 

 

LIST POLUSTRACYJNY

Klauzula informacyjna

Internetowa Obsługa Klienta