Opłaty

 
 
OPŁATY  CZŁONKOWSKIE  OBOWIĄZUJĄCE w  2020  ROKU  

    7  UDZIAŁÓW  po  260,00 zł            1.820,00 zł 

      OPŁATY MANIP.                              89,79  

       OGÓŁEM                                    1.909,79zł 

 

Dodatkowa opłata dla osób

 bez członkostwa w Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

 z tytułu niepokrytych wydatków  związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pochodzących z innych przychodów należnych członkom Spółdzielni  

wynosi

 2,12 zł miesięcznie

 od  m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 

 

Kalkuklacja opłaty za odpisy