Regulaminy

1 Regulamin Walnego Zgromadzenia – tekst jednolity
2. Regulamin Rady Nadzorczej
3. Regulamin Zebrań Grup Członkowskich
4. Regulamin porządku domowego treść – tekst jednolity
5. Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw lokali
6. Zasady gospodarki finansowej
7. Zasady naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za używanie lokali mieszkalnych
8. Zasady rozliczania opłat z tytułu podgrzania wody
9. Zasady rozliczania opłat z tytułu zużycia wody
10. Zasady montażu wodomierzy
11. Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej
12. Zasady rozliczania kosztów C.O. i podgrzania ciepłej wody
13. Zasady rozliczania ciepła dla budynków wyposażonych w podzielniki kosztów CO w LWSM Wrzeszcz
14. Zasady rozliczania energii elektrycznej i gazu
15. Zasady rozliczania kosztów i przychodów dotyczących montażu domofonów
16. Zasady rozliczania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników garaży
17. Zasady tworzenia i gospodarowanie funduszem na remonty
18. Zasady organizacyjno-finansowe sprzedaży lokali użytkowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
19. Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane-remontowe i eksploatacyjne
20. Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu
21. Regulamin przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych
22. Zasady gospodarowania środkami finansowymi na działalność społeczno-kulturalną
23. Zasady odpłatności za korzystanie z usług i urządzeń klubów
24. Zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM Wrzeszcz
25. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM “Wrzeszcz”
26. Zasady windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku
27. Zasady dotyczące korzystania z parkingu przy ul.Leśny Stok 4
28. Zasady użytkowania parkingu i miejsc parkingowych
na działce o nr 2/6 przy ul. Góralskiej w Gdańsku